DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE

Obecný hasičský Zbor  od 1.4. 2014 v súlade so zákonom 37/2014 O DPO premenovaný na Dobrovolný hasičský zbor obce, začal vznikať z členskej základne DHZ Sučany ako represívna zložka v roku 1998 . Jeho vznik podnietili okolnosti množstva požiarov najmä pri vypaľovaní tráv a porastov, ako i pri živelných pohramách. V predchádzajúcom roku sme mali približne 120 výjazdov. Po rozhodnutí predsedníctva DHZ nastala mravenčia práca. V prvom kole to boli jednania s predstaviteľmi obce a s riaditeľstvom HaZZ Martin, kde tejto myšlienke najmä vtedajší riaditeľ p. Krištof bol naklonený. Po prísľube zo strany obce nastalo kolo rokovaní aj skrajským riaditeľom. Keď prebehlo odsúhlasenie o možnosti vzniku na báze stálej služby, začala odborná príprava všetkých členov.V tejto fáze nám veľmi vyšla v ústrety Odborná škola DPO v Martine. Po absolvovaní skúšok a získaní všetkých potrebných osvedčení začal výkon stálej služby od januára 1999-teho roku. Spočiatku to bolo v stiesnených podmienkach,operačné pracovisko bolo v tesnej blízkosti šatní, technika bola zastaralá a opotrebovaná, v budove sídlila aj obecná a štátna polícia. Technické vybavenie pozostávalo z CAS 22 ZIL 131, CAS25, 3706RTHP, AVIA31 a T613 vybaveného na výjazdy k dopravným nehodám a technickým výjazdom. Postupne bola technika doplnená o CAS32 T148, CAS25 LIAZ101, ktorá nahradila CAS25 Š706RTHP,Volkswagen Transporter TA sanita, ktorá nahradila T613, ďalej pribudla CAS32 T815, NISSAN King Pick-up TA, snežný skúter, motorový čln, štvorkolka CANAM 650, Škoda RTO PP20, všetci členovia boli vybavení najmodernejšími zásahovými oblekmi k požiarom a odevmi k dopravným nehodám. Reorganizáciou a čiastočnou modernizáciou prešla i budova stanice, uvolnili sa priestory po štátnej a obecnej políci, rekonštrukciou a modernizáciou prešlo i operačné pracovisko, vytvorili sa priestory pre šatne, spoločenskú miestnosť, učebňu,  posilovňu, kancelárie, odpočiváreň, pristavala sa ďalšia garáž ,staré plechové dvere boli nahradené rolovacími, elektricky ovládanými z operačného pracoviska. V roku 2011 započala rekonštrukcia budovy ukončená v roku 2012, ktorá uspôsobila budovu hasičskej stanice európskemu štandardu a je jednou z najmodernejčích hasičských staníc na Slovensku.

video-- OHZ v médiách: OHZ v spravodajstve TV JOJ

  Nová tatra ---- fotogaléria z prestavby a odovzdania TATRY 148


DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ ZBOR

Dobrovoľný hasičský zbor má viac ako 130-ročnú históriu, počas ktorej prešiel niekoľkými zlomovými udalosťami. Obyvatelia malého mestečka na severe Turca pre potreby ochrany svojich obyvateľov po ničivých požiaroch a povodniach rozhodli vo svojom mestečku Sučany zriadiť hasičskú jednotku. Pre jej potreby zakúpili ručnú, dvojkolesovú striekačku a zriadili jednotku dňa 3. mája 1875. Za prvého veliteľa bol zvolený Alojz SCHULTZ. Na námestí v miestach, kde je dnes predajňa zmrzliny,si svojpomocne vystavali hasičskú stanicu. Zbor mal na začiatku 40 členov a v roku 1881 už 46 členov. Technické vybavenie bolo rozšírené o 4-kolesovú, koňmi ťahanú striekačku. V roku 1923 sa stal zbor členom Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku a v roku 1925 hasiči založili 5- členný samaritánsky oddiel, ktorého školiteľom a veliteľom bol MUDr. Haas - miestny lekár. 28. októbra 1929 DHZ získal prvú zástavu. Na námestí sa konala slávnostná posviacka za účasti oboch farárov a do rúk veliteľovi Jozefovi Paľúchovi ju odovzdala Mária Makyšová 30. júla 1934 zbor získal a slávnostne mu bola daná do užívania prvá motorová striekačka a v 18. septembra započala so svojou činnosťou dychová hudba hasičského zboru, ktorá pôsobila do začiatku 80-tych rokov 20. storočia 28. februára 1943 hasiči usporiadali prvé divadelné vystúpenie pod názvom Dolárová nevesta. Ochtnícky divadelný spolok pod vedením režisérov p. Gejdoša a Točeka robil predstavenia pre spoluobčanov do polovice 70-tych rokov. Medzi najúspešnejšie inscenácie patrili Ženba, Hľadanie v oblakoch, Láska a úklady, Ďuro ide na svatbu ale aj rozprávky ako napr. Radúz a Mahuliena Po 2. sv. vojne zbor započal písať novodobú históriu. Bol vybavený motorovou striekačkou a dopravným vozidlom. Na začiatku 6O-tych rokov bol zbor vybavený cisternovým automobilom CAS 25 Š 705, ktorá slúžila skoro do konca 20-teho storočia. V akcii Z- bola vystavaná nová hasičská stanica, ktorá slúži dodnes a je v rekonštrukcii z dôvodu plnenia úloh OHZ. V tom období bol za predsedu zvolený p. Jozef ŠTEFÁNEK a za veliteľa Václav MATULA. V dobe ich pôsobenia zbor konsolidoval svoju činnosť, rozbehla sa práca s mládežou, zbor organizoval rôzne podujatia, obnovil ochotnícky divadelný spolok, ktorý v Sučanoch poriadal rôzne predstavenia. Zbor dosiahol mnohé úspechy za čo bol aj ocenený v roku 1967 Čestným uznaním ÚV ZPO a v roku 1975 čestnou zástavou. V deväťdesiatych rokoch pre svoj vek a zdravotné problémy sa vzdal funkcie predseda a došlo k výmene predsedníctva. Zbor v tomto období pripravil členov pre Dobrobolný verejný požiarny zbor, ktorý so svojou stálou službou a plnením úloh na úseku ochrany bol prvý na Slovensku.

V súčasnosti má zbor 43 členov, z toho 8 žien. 12 členov je členmi DHZO a ostatní členovia plnia úlohy na poli prevencie.